A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    - 811 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Ács Zoltán (szerk.) Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Budapest Auktor. 1994

Ágh Attila (szerk.) The Emergence of Central European Parliaments: The First Steps. Budapest Hungarian Centre of Democracy Studies. 1994

Antall József Modell és valóság. 1-2 köt. Budapest Athenaeum. 1994

Bede Rita (szerk) Fogyatkozó illúziók. Arcok és korrajzok. Budapest Figyelő. 1994

Bibó István Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Budapest Katalizátor Iroda. 1994

Bródi András Kompország ezredfordulója. Budapest Pesti Szalon; Szombathely: Savaria Universitas Press. 1994

*** CDU - a folyamatos kormányerő a változó Németországban. Budapest Batthyány Lajos Alapítvány. 1994

Csepeli György A meghatározatlan állat. Budapest EGO School. 1994

Dénes Béla Ávós világ Magyarországon. Budapest Kossuth. 1994

Eötvös József Történeti és állambölcseleti művek 1. (Az 1848-iki forradalom története - Müncheni vázlat.) Budapest Argumentum. 1994

Elek István Advent, és aminek el kellett jönnie. Budapest Pesti Szalon. 1994

Enyedi György (szerk.) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1993

Fábián Ernő Az értelem keresése. Budapest Századvég. 1994

Földes György - Hubai László (szerk.) Parlamenti képviselő-választások, 1920-1990. Tanulmányok. Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1994

*** "A franciaországi változásokra." A jobbközép pártok (RPR-UDF) kormányon, 1993 Budapest Batthyány Lajos Alapítvány. 1994

Fukuyama, Francis A történelem vége és az utolsó ember. Budapest Európa. 1994

Garber, Larry - Bjarnlund, Eric C. (szerk.) A demokrácia új határvidékei. Választások Közép-Kelet-Európában, 1990. Budapest National Democratic Institute for International Affairs. 1994

Gombár Csaba - Hankiss Elemér-Lengyel László-Várnai György (szerk.) Kormány a mérlegen, 1990-1994. Budapest Korridor Politikai Kutatások Központja. 1994

Gyurgyák János (szerk.) Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Budapest Századvég. 1994

Háy János (szerk.) Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. Budapest Atlantisz. 1994

Horváth M. Tamás-Peterdi Gábor Új változatosság. Politikai keretek és gazdálkodási stratégiák az önkormányzatokban. Budapest Helyi Demokrácia és Újítások Alapítvány. 1993

Izsák Lajos-Kun Miklós (szerk.) Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948. Budapest Századvég. 1994

Izsák Lajos Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár. 1994

Karsai László - Molnár Judit (sajtó alá rend.) Az Endre-Baky-Jaross per. Budapest Cserépfalvi; Könyvkereskedelmi Kft. 1994

Kéri László (összeáll., szerk.) Békési László. Budapest Századvég. 1994

Kéri László (összeáll., szerk.) Orbán Viktor. Budapest Századvég. 1994

Kossuth Lajos Írások és beszédek 1848-1849-ből. Budapest Európa. 1994

Krausz Tamás Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások. 1989-1994. Budapest Cégér. 1994

Lengyel László Magyar alakok. Budapest 2000-Pénzügykutató. 1994

*** A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jegyzőkönyvei, 1957-1989. 1989 évi jegyzőkönyvei 1-2. Budapest Magyar Országos Levéltár. 1994

*** Marx - ma. Tudományos űlésszak. 1993. Budapest Magánkiadás. 1993

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.) Magyarország Politikai Évkönyve 1994. Budapest Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja. 1994

Mészáros József - Szakadát István Választási eljárások, választási rendszerek. Budapest BME Szociológiai Tanszék. 1994

Mill, John Stuart A szabadságról. Budapest Századvég-Readers International. 1994

Németh György (szerk.) Államéletrajzok. Aristotelés, Hérak-leidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Atti-kos írásai a görög államokról. Budapest Századvég. 1994

Novak, Michael A demokratikus kapitalizmus szelleme. Lengyel László előszavával. Budapest General Pr. 1994

Szalai Erzsébet Útelágazás. Hatalom és értelmiség az állam-szocializmus után. Budapest Pesti Szalon; Szombathely: Savaria Universitas Press. 1994

Thurnher, Armin Beszélgetések Franz Vranitzkyval. Budapest Kossuth. 1994

Ágoston Vilmos (szerk.) Autonómia. Kihívás és vagy megoldás. Budapest Ferenczy K. 1994

Arday Lajos - Németh György (szerk.) Jobbközép pártok Észak- és Közép-Európában. Budapest Batthyány Alapítvány 1994

Avineri, Shlomo A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei. Budapest Századvég 1994

Bálint Éva, V. Rendiség a romokon. Vélekedések a rend-szerváltás éveiből. Budapest Pesti Szalon. 1994

Bánfalvy Csaba Szebb időkre várva. Munkanélküliség és munkanélküliek Magyarországon az 1990-es években. Budapest Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1994

Bayer József - Deppe, Rainer (Hrsg.) Der Schock der Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1993

Belohradsky, Václav A kapitalizmus és a polgári erény. Pozsony: Kalligram. 1994

Bendl Júlia Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Budapest Scientia Humana. 1994

Bibó István Demokratikus Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból. Budapest Magvető. 1994

Bodáné Páhok Judit - Cseresznyés János - Vánkosné Tímár Éva A kisebbségek jogai Magyarországon. Budapest Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1994

Borthi László Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990.) Kronológia. Budapest História; MTA Történettudományi Intézet 1994

Bodzahán István - Szalay Antal (szerk.) A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Budapest Pelikán. 1994

Bozóki András - Sükösd Miklós Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Budapest Cserépfalvi. 1994

Bozóki András - Seres László - Sükösd Miklós (összeáll.) Anarchizmus ma. Budapest T-Twins. 1994

Dahrendorf, Ralph A modern társadalmi konfliktus. Budapest Gondolat. 1994

Feitl István A bukott Rákosi. (Rákosi Mátyás 1956-1971 között.) Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1993

Flores, Eduardo R Mocskos háború. Budapest Bereményi. 1994

Fülöp Mihály A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947). Budapest Héttorony. 1994

Gáthy Vera (szerk.) Leltár 2. Budapest MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. 1994

Geertz, Clifford Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest Századvég. 1994

Gergely Ágnes Közép-Európa ígéret volt. Budapest Balassi. 1994

Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai György (eds.) Balance. The Hungarian Government, 1990-1994. Budapest Korridor. Centre for Political Research. 1994

Göncz Árpád - László György - Wisinger István Beszélgetés az elnökkel. Budapest Pesti szalon. 1994

Gulácsi Ferenc - Rytkó Emília - Szabó Lászlóné (összeáll. és szerk.) Országgyűlési választások. Budapest Belügyminisztérium Kiadó. 1994

Habermas, Jürgen Válogatott tanulmányok. Budapest: Atlantisz. 1994

Halmai Gábor A véleményszabadság határai. Budapest: Atlantisz. 1994

Kamenec Iván Az első Szlovák Köztársaság (1939-1945.) Budapest: Aura. 1994

Kaplen, Karel. Csehszlovákia igazi arca, 1945-1948. Pozsony: Kalligram. 1994

Kasza László Metamorphosis Hungariae, 1989-1994. Kasza László interjúi. Budapest: Századvég. 1994

Kéthly Anna Szabadságot Magyarországnak. Írások, beszédek, tanúságtétel a magyar szabadságért a száműzetésben. Budapest Kéthly Anna alapítvány. 1994

Kiss J. László (szerk.) Európai határok - európai stabilitás. Budapest Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete. 1994

Kovács Ernő (szerk.) Diktatúrából a demokráciába. A politikai rendszerváltás Heves megyében. Eger: Eszterházy Károly Tanár-képző Főiskola. 1994

Kulin Ferenc A tét. Interjúk, esszék a nemzetről és a rend-szerváltásról. Budapest Bagolyvár. 1994

Kurtán Sándor (Hrgs.) Vor der Wende. Politisches System, Gesellschaft und Reformen in Ungarn der achtziger Jahre. Wien-Köln-Gratz: Böhlauer Verlag. 1993

Kusy Miroslav Szlovák vagyok, szlovák leszek. Pozsony: Kal-ligram. 1993

Nagy Miklós (szerk.) Magyar külpolitika, 1956-1989. Történelmi kronológia. Budapest MTA Jelenkorkutató Bizottság. 1994

Nehéz-Posony István Macerás jogállam. Budapest Aura. 1994

Petschnig Mária Zita Örökségtől örökségig. Budapest Századvég. 1994

Pokol Béla A magyar parlamentarizmus. Budapest Cserépfalvi. 1994

Pomogáts Béla Az idő fölött. Budapest 1993

Pomogáts Béla A negyedik esztendő. Budapest Balassi. 1994

Pölöskei Ferenc A köztársasági eszme története Magyarországon. Budapest Cégér. 1994

Schöpflin Aladár Egy apolitikus elmélkedései. Budapest Századvég; Nyilvánosság Klub. 1994

Seifert Tibor (összeáll.) Magyar történeti kronológia, 1971-1990. A függelékben 1992-ig. Budapest IKVA. 1994

Shklar, Judith N. Montesquieu. Budapest Atlantisz. 1994

Sokcsevits Dénes - Szilágyi Imre - Szilágyi Károly Déli szomszédaink története. Budapest Bereményi. 1994

Sorel, Georges Gondolatok az erőszakról. Budapest Századvég. 1994

Szalai Erzsébet A civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Munkástanács 1989-1993. Budapest T-Twins. 1994

Szegvári Katalin Egyenleg avagy egy politikai gyilkosság anatómiája? Budapest Pesti Szalon. 1994

Szőke Domokos Nemzet, középosztály, reform. Tanulmányok. Debrecen: Csokonai. 1994

Tallár Ferenc Korlátozott szkepszis. A kommunikatív racionalitás elméletéhez. Budapest T-Twins; 1994

Tamás Gáspár Miklós Másvilág. Politikai esszék. Budapest Új Mandátum. 1994

Tőkéczki László (szerk.) Magyar konzervativizmus - hagyomány és jelenkor. Budapest Batthyány Alapítvány 1994

Urbán Aladár Köztársaság az újvilágban. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789. Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994

Varga László Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950-1956-ról. Budapest Cserépfalvi; Budapest Főváros Levéltára. 1994

Vermes Miklós Tisza István. Budapest Századvég. 1994

Aron Raymond Tanulmány a szabadságjogokról. Pécs: Raymond Aron Társaság, Tanulmány K. 1994

Balaskó Jenő Mosolyrapszódia: Közéleti írások 1990-1994. Budapest: Kráter Műhely. 1994

Bayer József Válogatott esszék, publicisztikai írások. 1989-1993. Budapest T-Twins. 1994

Benkő Zoltán Történelmi keresztutak. (1941-1956) Miskolc: Felsőmagyarország K. 1993

Berki Mihály Az Államvédelmi Hatóság. Salgótarján: Nógrádi Ny. 1994

Bossányi Katalin (Átiratok) "Mindannyian naivak vagyunk..." Beszélgetések a demokráciáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

Botlik József -- Csorba Béla -- Dudás Károly Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993. Budapest: Hatodik Síp Alapítvány; Új Mandátum K. 1994

Bozóki András (ed.) Democratic Legitimacy in Post-Communist Societes. Budapest: T-Twins (in cooperation with the International Center of the Tübingen University) 1994

Csaba László Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszerátalakítás alkalmazott közgazdaságtana. Bp: Figyelő. 1994

Demeter György (szerk.) A változó NATO. Dokumentumok, 1989-1994. Budapest: Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet. 1994

DeVOS, Rich Együttérző kapitalizmus. Segíteni másoknak -- segíteni önmagukon. Budapest: Bagolyvár. 1994

Diószegi István A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939. Budapest: História; MTA Történettudományi Intézet. 1994

Drahos Péter -- Setényi János -- Varga Kristóf (szerk.) A jó polgár. Budapest: Usis. 1994

*** Emberi jogok a nemzetközi jogban. Alapvető okmányok gyűjteménye Budapest: Emberi Jogok Magyar Központja. 1994

Fromm, Erich Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. Budapest: Akadémia Kiadó. 1994

Gearty, Conor Terror. Budapest: Holnap K. 1994

György Péter Levél a Mesterhez. Budapest: Pesti Szalon. 1994

Gyurgyik László Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. Pozsony: Kalligram 1994

Harsányi László Honi tükör. Közélet, gazdaság, a Dunatáj új arca. Miskolc: Felsőmagyarország K. 1994

Horváth István Európa megkísértése. Budapest: Láng K. 1994

Huntington, Samuel P. A katona és az állam. A civil és a katonai szféra viszonyának elmélete és politikája. Budapest: Zrínyi; Atlantisz Kutató. 1994

Jagosics Béla (szerk.) Népfőiskola és önkormányzat. Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság 1994

Jeszenszky Géza Az elvesztett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában (1894-1918). Budapest: Magyar Szemle Alapítvány. 1994

Kecskés János -- Németh György (szerk.) Az 1994. május 9-i és 29-i országgyűlési választások. Képviselői arcképcsarnok, választási és parlamenti adattár. Budapest: Press + Print Kft. 1994

Kelemen András Ez a föld..."Eleitől fogva.. ". Budapest: Zrínyi K. 1994

Kende Péter Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában? Budapest: Osiris; Századvég. 1994

Kolnen Krisztina Ő a Soros! Aki kérdez, Krisztina Kolnen. Budapest: Ab Ovo. 1994

Kosáry Domokos A Görgey-kérdés története. 1-2. Budapest: Osiris; Századvég 1994

Kulcsár Kálmán Kontinuitás és átmenet. Töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

Macartney, C. A. Teleki Pál miniszterelnöksége 1939-1941. Budapest: Occidental Pr.1994. 1993

*** A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1985-1989. Budapest: Interart. 1994

Mátés Károly A magyar nemzeti állameszme. A magyar újjászületés eszközei. Budapest: HOGYF. 1994

Platon Az állam. 4. kiad. Budapest: Gondolat. 1994

Pokol Béla Jogbölcsészeti vizsgálódások. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994

Rechnitzer János Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. Győr: MTA Regionális Kut. Int. 1993

Rozsnay Ervin A történelem kelepcéi. (Végzetszerű volt-e, ami történt?) Tanulmány. Budapest 1994

Rytkó Emília et al. (összeáll. és szerk.) Az 1994. évi országgyűlési képviselőválasztás hivatalos végeredménye. Budapest: BM Országos Választási Iroda. 1994

Szabó József, N. A Független Kisgazdapárt művelődéspolitikája a politikai pluralizmus idején (1945-1946). Nyíregyháza: Stúdium. 1994

Szabó Tibor Szinte szabadon. Korszerűtlen gondolatok, 1991-94. Szeged: A szerző kiadása. 1994

Szőke Domokos Nemzet, középosztály, reform. Tanulmányok. Debrecen: Csokonai K. 1994

Tilkovszky Loránt Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest: IKVA. 1994

Tocqueville, Alexis de. A régi rend és a forradalom. Budapest: Atlantisz (Circus Maximus) 1994

Tóth Károly Antal Hova-tovább? Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

*** Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs Kutatóintézete: Évkönyv, 3. köt. Budapest 1956-os Intézet. 1994

Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest Tárki. 1994

Bragyova András Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest KJK MTA Állam és Jogtudományi Int. 1994

Gábor Luca - Levendel Ádám - Stumpf István (szerk.): Parlamenti választások 1994. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Gazdag László Átváltozások az Elbától Keletre és Nyugatra. Budapest Szenci Molnár Társaság. 1994

Jellinek, Georg Általános államtan. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor Értékválasztás, 1994. A választási kampányműsorok szimbolikus és értéküzenetei. Budapest Friedrich Neumann Stiftung, Societes. 1994

Kiss Lajos, Cs.- Karácsony András (Vál., szerk.): A társadalom és a jog autopoletikus felépítése. Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. 3. átdolg. Kiadás. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Kulcsár Kálmán Két világ között. Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990. Budapest Akadémiai K. 1994

Lengyel László Korunkba zárva. Budapest 2000 Pénzügykutató. 1994

Oláh Miklós - Zongor Gábor (szerk.): Hát én immár kit válasszak? Az 1994-es parlamenti választások Veszprém megyében. Veszprém. Comstaters. 1994

Mannheim Károly A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról. Budapest Cserépfalvi. 1994

Nyíri Kristóf A hagyomány filozófiája. Budapest T-Twins -- Lukács Archívum. 1994

*** A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján. 1994

*** 5. köt. Gazdasági vezetés; Műszaki fejlesztés; Kertmagyarország? 1994

*** 7. köt. Iparművészet; Orvosvita. Budapest 1956-os Intézet. 1994

Perrow, Charles Szervezetszociológia. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Rauch, Georg von-Misiunas, Romuald J.- Taagepera, Rein A balti államok története. Budapest Osiris-Századvég, 2000. 1994

Sárközi Tamás Javaslat a gazdaságot szolgáló modern kormányzás felépítésére. (Egy lehetséges variáns) Budapest KJK, MTA Állam és Jogtudományi Int. 1994

Stillman, Richard J. (szerk.): Közigazgatás. Public administration. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Strauss, Leo - Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története. 1-2 köt. Budapest Európa. 1994

Szabó Máté Ungarn auf dem weg zur Demokratic. Modernisierung, politische Innovationen und Systemwandel. Mainzer Beitrage zur Europaeischen Einigung. Band 16. Bonn Europa Union Verlag Gmbh. 1994

Szőgyi Lenke Az 1994. évi országgyűlési választások Nógrád megyében. Budapest MTA PTI. 1994

Balogh László A világ nemzetei. Zászlók, címerek, térképek, adatok. Budapest, Balogh Gyűjtemény 1994

Bíró Gáspár Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Bőhm Antal -- Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Churchill, Winston S. A második világháború. 1-2. köt. Budapest, Európa 1995

Csanádi Mária Honnan hová? A pártállam és az átalakulás. Budapest, T-Twins; MTA Közgazdaságtudományi Intézet 1995

Descola, Philippe -- Lenclud, Gérard -- Severi, Carlo -- Taylor, Anne-Christine A kulturális antropológia eszméi. Budapest, Osiris-Századvég 1994

Finley, Moses I. Politika az ókorban. Budapest, Európa 1995

*** Görög gondolkodók. 4. köt.: A kürénéi hedonizmus. Budapest, Kossuth K. 1995

Habermas, Jürgen A társadalomtudományok logikája. Budapest, Atlantisz 1994

Halecki, Oscar A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. Budapest, Osiris-Századvég; 2000. 1995

Healey, Denis (szerk.): A függöny legördül. Kelet-Európa szocialista pártjainak sorsa. Budapest, Kéthly Anna Alapítvány 1995

*** Hungarian parliamentary election, 1994. Publ. By Hungarian Center for Electoral Research. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

Karácsony András Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Karikó Sándor A társadalmi-politikai megalkuvás. A konformizmus-kutatás alapkérdéseiről. Budapest, Gondolat 1994

Krausz Tamás -- Márkus Péter (szerk.): Önkormányzás vagy az elitek uralma. Budapest, Liberter 1995

Manet, Pierre A liberális gondolat története. Tíz előadás. Pécs, Tanulmány K. 1994

Márkus György, G. -- Guba László (Ed.): Integration and disintegration in contemporary Europe. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

Mellár Tamás (szerk.): Rendszerváltás és stabilizáció. A gazdasági átmenet első évei. Budapest, Magyar Rendkutató Központ 1995

Miskolczy Ambrus Eszmék és téveszmék. Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseiről. Budapest, Bereményi 1994

Pálné Kovács Ilona -- Agg Zoltán (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Válogatott tanulmányok. Veszprém, Comitatus 1994

Pándi Lajos (összeáll.): Köztes-Európa 1763-1993. (Térképgyűjtemény.) Budapest, Osiris-Századvég 1995

Schlett István Színjáték vagy háború? A magyar politika négy évéről. Budapest, Cserépfalvi 1995

Spengler, Oswald A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. 1. köt. Alak és valóság. 2. köt. Világtörténeti perspektívák. Budapest, Európa 1994

Szabó Miklós Múmiák öröksége. Politikai és történeti esszék. Budapest, Új Mandátum 1995

Táll Éva (szerk.): Polgármesterek túl az eufórián. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Wolf, Erik R. Európa és a történelem nélküli népek. Budapest, Akadémiai K.; Osiris-Századvég 1995

*** Államférfiak. Akik megváltoztatták a világot. Budapest, Pesti szalon 1995

Böröcz József (David A. Smith ed.) A New York Order? Greenwood Press. Praeger Publ. 1995

Csizmadia Ervin A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). 1-3. köt. Budapest, T-Twins 1995

Fullerton, Maryellen -- Sik Endre -- Tóth Judit (eds.): Refugees and migrants: Hungary at a crossroads. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

G. Márkus György A szociáldemokrácia két modernitás között. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont 1995

Galló Béla -- Hüvely István (szerk.): Szuverenitás -- nemzetállam -- integráció. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Gazsó Ferenc -- Stumpf István (szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Budapest, Ezredvég Alapítvány 1995

Gerő András (ed.): Modern Hungarian society in the making. Budapest, CEU Press 1995

Glatz Ferenc (szerk.): Europäische Visionen. Budapest, Europa Institut 1995

Gombár Csaba -- Hankiss Elemér -- Lengyel László -- Várnai Györgyi (szerk.): Kérdőjelek. A magyar kormány, 1994-1995. Budapest, Korridor Politikai Kutatások Központja 1995

Gombár Csaba -- Hankiss Elemér -- Lengyel László -- Várnai Györgyi (eds.): Question marks. The Hungarian government, 1994-1995. Budapest, Korridor Centre for Political Research 1995

Hitseker Mária (szerk.): Politikai filozófiák enciklopédiája. Budapest, Kossuth K. 1995

Huszár Tibor (vál., összeáll.): Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban. Budapest, 1956-os Intézet, Osiris-Századvég 1995

Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Kéri László -- Petschnig Mária Zita 24 évszak. Budapest, Intera 1995

Kurtán Sándor -- Sándor Péter -- Vass Sándor (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1995

Lendvai, Paul Honnan-hová? Gondolatok a közép- és kelet-európai változásokról. Budapest, Pesti Szalon 1995

Mádl Ferenc Az európai örökség útjain. Beszédek, előadások, tanulmányok, interjúk 1990-1994. Budapest, Athenaeum Ny. 1995

*** Magyarország, 1994. Beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól. Budapest, KSH 1995

Miszlivecz Ferenc Vadkelet-party. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995

Nanovszky György (szerk.): Oroszország -- tények és adatok. Budapest, Teleki Alapítvány 1995

Palánkai Tibor Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, Aula 1995

Peresz, Simon Az új Közel-Kelet. New York -- Budapest -- Jeruzsálem, Múlt és Jövő K. 1995

Pomogáts Béla Kárpát-medencei körkép. Budapest, Pesti Szalon 1995

Reischauer, Edwin O. Japán története. Budapest, Maecenas 1995

Révész Sándor Antall József távolról. 1932-1933. Budapest, Sík K. 1995

Róbert Péter -- Sági Matild -- Utasi Ágnes -- Kovách Imre A középosztályok nyomában. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Romsics Ignác Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Budapest, Teleki Alapítvány 1995

Scruton, Roger Mi a konzervativizmus? Válogatott esszék. Budapest, Osiris 1995

Trang, Duc V. (ed.) Corruption and democracy. Budapest, Institute for Constitutional and Legislative Policy. 1994

Vajda Mihály A fasizmusról. Politikai-szociológiai tanulmány. Budapest, Osiris 1995

Vajda Tünde (vál. és utószó): Konzervatív szemmel '94. Válogatott írások. Budapest, Batthyány Alapítvány, Windsor K. 1995

Vitányi Iván Rendszerváltástól kormányváltásig. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995

Arendt, Hannah Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Budapest Osiris, 1995

Babbie, Earl A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest Balassi K. 1995

Beke Imre Az Amerikai Egyesült Államok politikai lexikona. 2. bővített kiadás. Budapest Államtudományok Nemzetközi Intézete, New York , International Institute of Political Science. 1995

Bekker Zsuzsa Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970 és 1990 között. Budapest Aula. 1995

Bozóki András Konfrontáció és kongresszus. A demokratizálás stratégiái. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Bretter Zoltán -- Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában. A nacionalizmus. Pécs Tanulmány K. 1995

Bruszt László A centralizáció csapdája. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Búzás Mária -- Halász István -- Kolontári Attila -- Krausz Tamás -- Pusztai Viktória -- Vig Enikő (szerk.): Zsidók Oroszországban 1900--1929. Cikkek, dokumentumok. Budapest Magyar Ruszisztikai Intézet, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1995

Cook, Chris -- Stevenson, John Világtörténeti kézikönyv 1914--1993. Budapest Akadémiai K. 1995

Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban. Bp Osiris, Readers International. 1995

Derrida, Jacques A szellemről. Heidegger és a kérdés. Budapest Osiris 1995

Diederiks, H. A. Et al. Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Budapest Osiris 1995

Dunn, John A demokrácia. Befejezetlen utazás Kr. E. 508 -- Kr. U. 1993. Budapest Akadémiai K. 1995

Elek István "Az elfogultságok kertjéből. Publicisztika; Naplótöredék 1994--95." Budapest Széphalom Könyvműhely. 1995

Fehér Ferenc -- Kardos András -- Radnóti Sándor (szerk): Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Budapest Cserépfalvi. 1995

Feitl István (szerk.): Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1995

Ficzere Lajos (szerk.): Tanulmányok a kormány döntési rendszeréről. Budapest KJK. 1994

Földes György A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományban. Budapest Osiris, Századvég. 1995

Freud, Sigmund Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Budapest Cserépfalvi. 1995

Giddens, Anthony Szociológia. Bp, Osiris 1995

Halász Zoltán Herzl. Budapest Magyar Világ. 1995

Hargita Árpádné -- Izikné Hedri Gabriella -- Palánkai Tibor (szerk.): Európa zsebkönyv. Az Európai Unió és Magyarország. Budapest Euration Alapítvány, 1995

Hart, H. L. A. A jog fogalma. Budapest Osiris. 1995

Hegyi Gyula Left side story. (Tanulmányok, esszék, publicisztikák.) Budapest Gondolat. 1995

Hewstone, Miles -- Stroebe, Wolfgang -- Codol, Jean-Paul -- Stephenson, Geoffrey M. (szerk.): Szociálpszichológia európai szemszögből Budapest KJK. 1995

Hirschmann, Albert O. Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Budapest Osiris. 1995

Farquharson, Robin A szavazás elmélete. Budapest Aula. 1994

Horvath Barna Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái. Budapest Osiris 1995

*** Jelentések könyve: A választások éve a hírműsorokban 1993. szeptember -- 1994. szeptember. Budapest Nyilvánosság Klub Monitor Csoport 1995

Kardos Gábor Emberi jogok egy új korszak határán. Az emberi jogok nemzetközi védelmének néhány problémája a hidegháború elmúltával. Budapest T-Twins. 1995

Kiss József -- Ripp Zoltán -- Vida István (szerk.): Iratok a magyar--jugoszláv kapcsolatok történetéhez. Magyar--jugoszláv kapcsolatok 1956. Az állami és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre csoport sorsa. Dokumentumok. Címlapon: Top secret. Magyar--jugoszláv kapcsolatok 1956. Budapest MTA Jelenkor-kutató Biz. 1995

Konfuciusz Beszélgetések és mondások. Szeged Szukits K. 1995

Kopátsy Sándor Van kiút! Budapest Belvárosi K. 1995

Krippendorff, Klaus A társadalomelemzés módszertanának alapja. Budapest Balassi K. 1995

Lengyel László A kisnyúl pártján. Budapest Officina Nova. 1995

Lukacs, John Az európai világháború, 1939--1941. Budapest Európa K. 1995

Machos, Csilla -- Segert, Dieter Parteien in Osteuropa, Kontext und Akteure. Opladen/Wiesbaden Westdeutscher Verl. 1995

*** Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1996. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Budapest Biográf K. 1995

*** Magyarország a rendszerváltás óta. Budapest KSH. 1995

Mályusz Elemér Népiségtörténet. Budapest MTA Történettud. Int. 1994

Mannheim Károly A gondolkodás struktúrája. Kultúrszociológiai tanulmányok. Budapest Atlantisz Kvk. 1995

Mezey Barna Magyar alkotmánytörténet. Budapest Osiris. 1995

Mitchell, Ralph Az Egyesült Államok alkotmánya. Történet, dokumentum, mutatók. Budapest Nemzeti Tankvk. 1995

Paine, Thomas Az ember jogai. Budapest Osiris, 1995

Pécsi Kálmán Változóban az orosz gazdaság, 1991--1994. A vajúdás gondjai. Budapest Európai Integrációs Tudományos Társaság. 1994

Póczik Szilveszter Fasizmusértelmezések. Budapest Biadrukt K. 1995

Quinton, Anthony A tökéletlenség politikája. Az angol konzervatív gondolkodás vallásos és szekuláris tradíciója Hookertől Oakeshottig. Pécs Tanulmány K. 1995

Ripp Zoltán Szabad Demokraták. Történelmi vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról. Budapest Napvilág. 1995

Sári János A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája. Budapest Osiris. 1995

Szabó Róbert A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945--1956). Budapest Windsor. 1995

Tarnas, Richard A nyugati gondolat stációi. Bp AduPrint. 1995

Thoma László Alternatívák nélküli társadalom. Tanulmányok, publicisztikai írások. Budapest Gondolat. 1995

Tóka, Gábor (ed.): The 1990 Hungarian elections to the national assembly. Berlin Sigma. 1995

Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. Századi magyar történelemben. Budapest Osiris, 1956-os Intézet. 1995

*** A világ országai. Térképek, zászlók, adatok. Budapest TOP-O-GRAF. 1995

Vitányi Iván A társadalom logikája. Alapelvek a társadalom, a politika és a kultúra átalakulásának kutatásához. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Vörös Gizella B. (szerk.): Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Iván születésnapjára. Budapest MTI Szociológiai Int. 1995

Weber, Max Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 2/2. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Jogszo-ciológia.) Budapest KJK. 1995

Weber, Max A tudomány és a politika mint hivatás. Budapest Kossuth. 1995

Zlinszky János Ius publicum. (Római közjog.) Budapest Osiris: Századvég. 1995

Zsirinovszkij, Vlagyimir Oroszország sorsáról. Budapest Írás Kiadó. 1995

Ádám Magda -- Hanzal, Josef Edvard Benes. Dunaszerdahely Nap Kiadó 1996

Almond, Gabriel A. -- Powel, G. Bingham (szerk.): Összehasonlító politológia. Budapest Osiris. 1996

Balázs Péter Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország. Budapest KJK 1996

Benkő Zoltán Történelmi keresztutak (1941-1956). 2. jav. Kiad. Miskolc Felsőmagyarország K. 1996

Békés Csaba Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Beszteri Béla -- Kálmán Zoltán -- Szilágyi István Hazánk és Európa -- Hungary and Europe. Veszprém. 1996

Bloch, Marc A történész mestersége. Történelemelméleti írások. Budapest Osiris 1996

Borbándi Gyula Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Budapest Európa. 1996

Bőhm Antal -- Szoboszlai György (szerk.) Önkormányzati választások, 1995. Politikai szociológiai körkép. Budapest MTA PTI. 1996

Broad, William J. Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története. Budapest Osiris 1996

Brunner Georg Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Budapest Teleki Alapítvány. 1995

Campanella, Tommaso A Napváros. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Budapest Nippon K. 1996

Chmel, Rudolf (összeáll.): A szlovákkérdés a XX. Században. Pozsony Kalligram 1996

Cicero Az állam. Budapest Akadémiai Kiadó. 1995

Clark, Andy A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és párhuzamos felosztott feldolgozás. Budapest Osiris 1996

Csicsery-Rónay Iván (összeáll.): Nagy Ferenc miniszterelnök. Visszaemlékezések, tanulmányok, cikkek. Bp Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány. 1995

Dahl, Robert A. A pluralista demokrácia dilemmái. Budapest Osiris 1996

Derrida, Jacques Marx kísérletei. Az adósállam, a gyász és az új Internacionálé. Pécs Jelenkor 1995

Don Péter "A proletárdiktatúra kultúrpolitikája nem lehet Guttmann-nadrág..." Képzőművészet a TTT idejéből. Budapest Seneca: Cserépfalvi. 1996

Fehér Ferenc, Heller Ágnes A Budapesti Iskola. Tanulmányok Lukács Györgyről. 1. [köt.] Budapest T-Twins-Lukács Archívum. 1995

*** A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Fricz Tamás A magyarországi pártrendszer 1987-1995. Kialakulástörténet és jellemzők. Politológiai elemzés. Budapest Cserépfalvi. 1996

Fricz Tamás Rendszerváltás Magyarországon (1990-1995). Tanulmányok, esszék. Budapest Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996

Friedmann, Milton Kapitalizmus és szabadság. Budapest "Akadémiai Kiadó; Florida -- Budapest" 1996

Gerő András Utódok kora. Történeti tanulmányok, esszék. Budapest Új Mandátum. 1996

Gombár Csaba Magammal vitatkozom. Nemzetről, etnikumról, az egyes emberről. Budapest Korridor Politikai Kutatások Központja. 1996

Gyurkó László 1956 Budapest Szabad Tér K. 1996

Haas György Második Trianon. Békéscsaba Tevan K. 1995

Heller Ágnes Morálfilozófia. Budapest Cserépfalvi. 1996

Heller Ágnes A szégyen hatalma. Két tanulmány. Budapest Osiris 1996

Hollander, Paul Politikai zarándokok. Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába 1928-1978. Budapest Cserépfalvi. 1996

Huizinga, Johan A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa. Budapest Windsor K. 1996

Janda, Kenneth -- Berry, Jeffrey M. -- Goldmann, Jerry Az amerikai demokrácia. Budapest Osiris 1996

Jelavich, Barbara A Balkán története. 1-2. köt. Budapest Osiris: 2000 1996

Király Béla -- Bozóki András (eds.): Lanful Revolution in Hungary 1989-1994. Boulder CO.: 1996

Kiss József Múltfaggatás és kisebbségi önérdektudat. Pozsony Kalligram. 1996

Kovács Péter Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest Osiris 1996

Krausz Tamás Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928. Budapest Napvilág. 1996

Kurtán Sándor -- Sándor Péter -- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. 1996

Lányi Gusztáv (vál. szerk.): Politikai pszichológia. Szöveggyűjtemény. Budapest Balassa K.: ELTE Szociológiai Int. 1996

Leach, Edmund Szociálantropológia. Budapest Osiris 1996

Lévai Katalin -- Straussman, Jeffrey D. (szerk.): Innovatív önkormányzatok. Budapest Helyi Társadalom Kutatócsoport. 1996

Lipset, Seymour Martin Homo politicus. A politika társadalmi alapjai. Budapest Osiris 1996

Litván György Október üzenete. Válogatott történeti írások. Budapest Osiris. 1996

Mc.Grath, Alister E. Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. Budapest Osiris. 1996

Mc. Rae, Hamosh A világ 2020-ban. Versenyben a hatalomért, kultúráért, jólétért. Budapest AduPrint. 1996

Mienik, Adam Gondban a bohóc. Esszék, tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

Molnár Tamás Az értelmiség alkonya. Budapest Akadémiai K. 1996

Molnár Tamás Filozófusok istene. Budapest Európa. 1996

Páldi András Egyre távolabb Moszkvától. Egy diplomata kijevi emlékei, 1986-1992. Budapest Belvárosi K. 1996

Patocka, Jan Mi a cseh? Esszék és tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

*** Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború után Kelet-Közép-Európáról. 1942-1943. Budapest Osiris. 1996

Pokol Béla Médiahatalom. Válogatott írások. Budapest Windsor K. 1995

Pomogáts Béla Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc Felsőmagyarország. 1996

Pünkösti Árpád Rákosi a csúcson, 1948-1953. Budapest Európa. 1996

Rainer M. János Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. köt. 1896-1953. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Ross, David Arisztotelész. Budapest Osiris 1996

Shirer, William Lawrence A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása. A náci Németország története. 2. jav. kiad. Budapest Teleteacher. 1996

Simon János A demokratikus átmenet Spanyolországban (1977-1982). Budapest Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996

Szalai Erzsébet Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994-1996. Budapest Cserépfalvi. 1996

Szentmihályi Szabó Péter Politikai ábécé. Budapest Windsor K. 1996

Szereda, Vjacseszlav -- Rainer M. János (szerk.): Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Szigeti Péter Az út maga a cél. Társadalomelméleti tanulmányok. Budapest MTA PTI. 1995

Szilágyi István Demokratikus átmenet és konszolidáció. Budapest Nagyvilág Kiadó. 1996

Tőkéczki László Polgári múlt-polgári jelen? Budapest Konrad-Adenauer-Stiftung. 1995

Vajda Mihály Mit lehet remélni? (Esszék Fehér Ferencről.) Debrecen Határ Könyvek. 1995

Vásárhelyi Mária Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi- gazdasági kérdéséről. 1994 novemberéig folytatott vizsgálatok. Budapest Pesti Szalon. 1995

Wéber Attila A Fidesz jelenség. Budapest Napvilág K. 1996

Balogh István A modernség új értelmezései. Budapest MTA PTI. 1996

Bihari Mihály Magyar politika 1945--1995. (A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után) Budapest Korona Kiadó. 1996

Bozóki András Magyar panoptikum. Budapest Kávé Kiadó. 1996

Coing, Helmut A jogfilozófia alapjai. Budapest Osiris. 1996

*** Emlékülés a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából. 1996. január 31. Budapest Igazságügyi Minisztérium Sajtótitkársága. 1996

Fejér Ádám Röpirat a közélet megújulásáról. Szeged JATE. 1996

Gergely András, A. Feltörekvés, munkanélküliség, rendszer-reklám. Budapest MTA PTI. 1996

Gergely András A. A mai magyar konzervativizmus önmeghatározása. Budapest MTA PTI. 1996

Gombár Csaba -- Hankiss Elemér -- Lengyel László -- Várnai Györgyi (szerk.): A szuverenitás káprázata. Budapest Korridor Politikai Kutatások Központja 1996

*** A Granta legjobb riportjai. Budapest Osiris. 1996

Gray, John Liberalizmus. Pécs Tanulmány Kiadó. 1996

Györkei Jenő -- Horváth Miklós (szerk.) : Szovjet katonai intervenció 1956. Budapest Argumentum. 1996

Herbst Árpád -- Szegvári Péter (szerk.): Adósságrendezés az önkormányzatoknál. Budapest Századvég. 1996

Horváth László -- Kárpáti Sándor A munkásosztály a kapitalizmusba megy. Válogatott írások 1990--1995. Budapest Politika és Kultúra Alapítvány. 1996

Johancsik János A koalícióalkotás tapasztalatai Franciaországban és Belgiumban. Budapest MTA PTI. 1996

Kornai János Vergődés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról. Budapest KJK. 1996

Kukorelli István (szerk.): Alkotmányjog. Jogszabálygyűjtemény. Budapest Osiris. 1996

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. 4. átdolgozott kiadás. Budapest Osiris. 1996

Laky Teréz Munkaerőpiac-helyzetjelentés. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Budapest Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvánnyal. 1996

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest Osiris. 1996

Nisbet, Robert Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány Kiadó. 1996

Silber, Laura -- Little, Allan Jugoszlávia halála. Budapest Zrínyi Kiadó. 1996

Szoboszlai György A parlamenti választási rendszer átalakításának kérdései. Modellek és alternatívák. Budapest MTA PTI. 1996

Vajda Mihály Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. Budapest Osiris. 1996

Woodward, Bob A parancsnokok. Budapest Osiris. 1996

Ács Zoltán Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, Kossuth K. 1996

Andorka Rudolf -- Kolosi Tamás -- Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, Tárki, Századvég 1996

Angelusz Róbert Optikai csalódások. Budapest, Pesti Szalon 1996

Cseke Hajnalka Határhelyzetek. Interjú Vitányi Ivánnal. Budapest, Pallas Stúdió 1996

Fraser, Angus A cigányok. Budapest, Osiris 1996

Furet, François A francia forradalom története, 1770--1815. Budapest, Osiris 1996

Haskó Katalin -- Hülvely István Bevezetés a politikatudományba. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996

Havas Péter A brit pártok és pártrendszerek a 90-es években. Budapest, MTA PTI 1996

Hegedűs B. András (főszerk.): 1956 kézikönyve. 1. köt. Kronológia. 2. köt. Bibliográfia. 3. köt. Megtorlás és emlékezés. Budapest, 1956-os Intézet 1996

Heller, Mihail -- Nyekrics, Alekszandr Orosz történelem. 1. köt. Az Orosz Birodalom története. 2. köt. A Szovjetunió története. Budapest, Osiris--2000 1996

Horváth M. Tamás Pártok a helyi önkormányzatokban. A települések politikai intézményei. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet 1996

Horváth M. Tamás -- Kiss József (szerk.): Aréna és otthon. Lakóhelyi szolgáltatások, városesetek és a "köz" véleményei. Írások önkormányzati rendszerünk első fél évtizedéről (1990--1995). Budapest, Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány 1996

Inotai András -- Tamás Pál (szerk.): Európai politikai évkönyv, 1995--1996. Budapest, MTA TKKK 1996

Izsák Lajos -- Szabó József -- Szabó Róbert (összeáll. és szerk.): 1956 vidéki sajtója. Budapest, Korona K. 1996

Kenedi János Kis állambiztonsági olvasókönyv: október 23.--március 15.--június 16. a Kádár-korszakban. 1--2. köt. Budapest, Magvető 1996

Kissinger, Henry Diplomácia. Budapest, Panem 1996

Kopátsy Sándor A mi XX. Századunk. Budapest, Belvároi Kvk. 1996

Kurtán Sándor -- Sándor Péter -- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995-ről. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1996

Lackó Miklós Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1996

Ladó Mária -- Tóth Ferenc (szerk.): Helyzetkép az érdekegyeztetésről (1990--1994). Az Érdekegyeztető Tanács Tényfeltáró Bizottságának zárójelentése. Budapest, Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1996

Lakatos László Az élet és a formák. Hajnal István történelemszociológiája. Budapest, Új Mandátum Kvk. 1996

Lázár Guy -- Lendvay Judit -- Örkény Antal -- Szabó Ildikó Többség--kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, Osiris, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1996

Lengyel László A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Budapest, Helikon 1996

Lukacs, John 1945 a nulla év. Budapest, Európa 1996

Paczolay Péter -- Szabó Máté A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig. Budapest, Korona K. 1996

*** A polgári Magyarországért. "Két pogány közt egy hazáért". A FIDESZ--Magyar Polgári párt vitairata. Budapest, FIDESZ Központi Hivatala 1996

Romsics Ignác Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Budapest, Osiris 1996

Sajó András Jogosultságok. Budapest, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1996

Sárközy Tamás A hatékonyabb kormányzásért (avagy egy technokrata reménytelen bozótharca az államapparátussal és a politikával szemben). Budapest, Magvető 1996

Schlett István A magyar politikai gondolkodás története. 1. köt. Budapest, Korona K. 1996

Skinner, Quentin Machiavelli. Budapest, Athenaeum 1996

Szakál Gyula Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság köréből (1957--1990). Budapest--Győr--Pozsony, Műhely 1996

Szegedy-Maszák Aladár Az ember ősszel visszanéz... Egy volt magyar diplomata emlékirataiból. 1--2. köt. Budapest, Európa--História 1996

Szekerczés István Bürokrácia vagy maffiokrácia. (Esszék a társadalom két fő mozgatóerejéről.) Komárom, Szerző 1996

Tischler János (összeáll., ford., bev.): Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Budapest, 1956-os Intézet, Windsor K. 1996

Varga Lajos Garami Ernő. Politikai életrajz. Budapest, Napvilág K. 1996

*** Akik nyomot hagytak a XX. Századon. Eszmetörténeti előadások 1. Budapest, Napvilág 1996

Alexander, Jeffrey C. Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest, Balassi K. 1996

Andorka Rudolf Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia K. 1996

Bayer József A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs valóságról. Budapest, Napvilág, 1997

Borbándi Gyula Magyar politikai pályaképek 1938--1948. Budapest, Európa 1997

Chirac, Jacques Egy új Franciaországért. Budapest, Mundus 1997

Enyedi Zsolt Pártok a politikatudományban. Budapest, MTA PTI 1997

Fricz Tamás A népi-urbánus vita tegnap és ma. Budapest, Napvilág 1997

Gazdag Ferenc Franciaország története. Budapest, Zrínyi K. 1996

Gergely András, A. Kisebbség, etnikum, regionalizmus. Budapest, MTA PTI 1997

Hook, Sidney A szabadság paradoxonai. Budapest, Osiris, 1997

Karády Viktor Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest, Cserépfalvi 1997

Kiss József -- Ripp Zoltán -- Vida István (vál. és szerk.): Magyar--jugoszláv kapcsolatok 1956. december -- 1959. február. A magyar--jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Budapest, MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1997

Kovács András A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. Budapest, Cserépfalvi 1997

Krasznai Zoltán A birodalom romjain. Publicisztikai írások. Budapest, Új Mandátum 1996

Lányi András Valahol megint utat vesztettünk. Budapest, Liget Műhely Alapítvány 1996

Lévai Csaba (vál., ford., szerk., jegyz.): Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen, DUP 1997

Mazsu János -- Setényi János (szerk.): A jó polgár. Társadalomismereti forráskönyv egyetemi hallgatóknak és középiskolai tanároknak. 2. kiadás. Debrecen, Csokonai K. 1996

Melman, Josszi -- Ravin, Dan Igazi barátok. Az amerikai--izraeli szövetség valódi története. Budapest, Osiris 1997

Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi tankönyv. Budapest, ELTE Eötvös K. 1996

Prepuk Anikó A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19--20. században. Debrecen, Csokonai K. 1997

Révész Sándor Aczél és korunk. Budapest, Sík K. 1997

Sik Endre -- Tóth Judit (szerk.): Migráció és politika. Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1996. Budapest, MTA PTI 1997

Szigeti Péter A jogállamiság változásai -- elméleti és történeti nézőpontból. Budapest, MTA PTI 1997

Tóth Károly (bev. és szerk.): Kelet-Európa új alkotmányai. Szeged, JATE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 1997

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Budapest Osiris 1997

Bánfalvy Csaba A munkanélküliség. 2. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest Magvető 1997

Berend T. Iván A történelem -- ahogyan megéltem. Budapest Kulturtrade 1997

Bojtár Endre Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben. Budapest Osiris 1997

Bőhm Antal Ingázás tegnap és ma. Kutatási beszámoló. Budapest MTA PTI 1997

Constant, Benjamin A régiek és a modernek szabadsága. Budapest Atlantisz 1997

Csepeli György Szociálpszichológia. Budapest Osiris 1997

Csiffáry Tamás (sajtó alá rend., szerk,): Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938--1940. Budapest Budapest Főváros Levéltára, 1997

*** A demokrácia intézményrendszere Magyarországon. (Balázs István et. al.) Budapest MTA 1997

Elek István Polgár és kora. Budapest Osiris 1997

Ellwood, Sheelagh Franco. Budapest Akad. K. 1997

Engelmann, Peter Hegel -- filozófia és totalitarizmus. Budapest Osiris 1997

Fáy László "Ha majd a bőség kosarából..." Budapest Belvárosi K. 1997

Fukuyama, Francis Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Budapest Európa 1997

Gábor Éva (vál., jegyz.): Mannheim Károly levelezése, 1911--1946. Budapest Argumentum K. -- MTA Lukács Archívum 1996

Gergely Jenő -- Kardos József -- Rottler Ferenc Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig. Budapest Korona K. 1997

*** Globalizáció és nemzeti érdek. (Ágh Attila et. al.) Budapest MTA 1997

Goldschmidt, Arthur Jr. A Közel-Kelet rövid története. Budapest Maecenas 1997

György Péter Az ó-új világ. Budapest Magvető 1997

Győri Szabó Róbert A kommunista párt és a zsidóság (1945--1956). 2. javított, bővített kiadás. Budapest Windsor 1997

Harsányi Iván -- Jemnitz János -- Székely Gábor (szerk.): A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 23. évf. 1997. Budapest Magyar Lajos Alapítvány. Politikatörténeti Alapítvány 1997

Hobsbawm, Eric J. A nacionalizmus kétszáz éve. Előadások. Budapest Maecenas 1997

Horváth Csaba (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooperáció. Tanulmánykötet. 2. Országos Politológus Vándorgyűlés, Pécs 1996. Pécs JPTE Továbbképző Központ. Budapest Friedrich Ebert Alapítvány 1997

Horváth M. István (szerk.) : Európai integráció az önkormányzatok szemszögéből. Szemináriumi jegyzet. Budapest Magyar Közigazgatási Intézet 1997

Juhász József A délszláv háborúk. Budapest Napvilág 1997

Kende Péter (vál. és bev.): Bibó nyugatról -- életében, holtában. Külhoni magyarok írásai Bibó Istvánról. Basel, Budapest Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1997

Kende Péter Az én Magyarországom. Budapest Osiris 1997

Kennedy, Paul A huszonegyedik század küszöbén. Budapest Napvilág 1997

Kereszty András (szerk.): Tények könyve '97. Magyar és nemzetközi almanach. Budapest Greger-Delacroix 1997

Kiss Balázs Foucault, még Foucault előtt. Budapest MTA PTI 1997

Kiss Gy. Csaba Lengyel napló. Miskolc. Felsőmagyarország K. 1997

Koselleck, Reinhart Az aszimmetrikus ellenforradalmak történelmi-politikai szemantikája. Budapest Jószöveg K. 1997

Kőrősi Zsuzsanna -- Tóth Pál Péter (szerk.): Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből. Budapest 1956-os Intézet 1997

Kulcsár Kálmán Jogszociológia. Budapest Kulturtrade 1997

Kulcsár Kálmán A politikai rendszer és a magyar valóság. Budapest MTA PTI 1997

Kulcsár Kálmán A nemzetközi viszonyok a második világháború után. (Változások és elméletek.) Budapest MTA PTI 1997

Kupa László Pulszky Ágost politikai nézetei. Budapest Seneca 1997

Kurtán Sándor -- Sándor Péter -- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1996-ról. Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1997

Lánczi András A XX. század politikai filozófiája. Miskolc. Bíbor K. 1997

Leier, Manfred (szerk.): Ez volt a század. 100 év történelme fotókban elbeszélve. Budapest Officina Nova. Magyar Könyvklub 1996

Lendvai, Paul Feketelistákon. Egy közép-európai élményei. Budapest Pesti Szalon 1997

Lengyel László Mozgástér és kényszerpálya. Budapest Helikon 1997

Lévai Katalin -- Tóth István György (szerk.): Szerepvállalások. Jelentés a nők helyzetéről, 1997. Budapest Tárki. Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága 1997

*** Magyarország, 1996. Beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól. Budapest KSH 1997

Mann, Golo Németország története. 1919--1945. Budapest Balassi K. 1997

Montesquieu A rómaiak nagysága és hanyatlása. 2. kiad. Budapest Kossuth K. 1997

Örkény Antal Hétköznapok igazsága. Budapest Új Mandátum 1997

Pipes, Richard Az orosz forradalom története. Budapest Európa 1997

Popper, Karl R. Megismerés, történelem, politika. Válogatott írások és előadások. Budapest AduPrint 1997

Rákosi Mátyás Visszaemlékezések. 1940--1956. 1--2. köt. Budapest Napvilág 1997

Robbins, Keith Churchill. Budapest Akad. K. 1997

Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjogi alapismeretek. Debrecen. Csokonai K. 1997

Seligman, Adam B. A civil társadalom eszméje. Budapest Kávé K. 1997

Shennan, Andrew De Gaulle. Budapest Akad. K. 1997

Sipos Levente -- Tóth Pál Péter A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Budapest Napvilág 1997

Sipos Péter (főszerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest Petit Real Kvk. 1997

Sólyom László -- Holló András (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai, 1996. Budapest Magyar Hivatalos Közlönyök. 1997

Stumpf István (szerk.): Két választás között. Budapest Századvég 1997

Svoray, Yaron -- Taylor, Nick Hitler árnyékában. Pécs. Alexandra 1997

Szakács Sándor -- Zinner Tibor "A háború "megváltozott természete". Adatok és adalékok, tények és összefüggések. 1944--1948. " Budapest Batthyány Társaság 1997

Szűrös Mátyás Cselekvő politikával a magyarságért. Politikusi portré, 1988--1996. Bp Heraldika 1997

Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítésének témaköréből. Budapest Osiris. MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1997

Tóth Gy. László A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország. Publicisztikák, tanulmányok. Válogatás. Szentendre, Kairosz 1997

Varga Csaba Hagyomány és stratégia. Budapest Kapu 1997

*** A világ helyzete 1997. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatokról. Budapest Föld Napja Alapítvány 1997

Vitányi Iván A szociáldemokrácia jövőképe. (Alapértékek.) Budapest Napvilág 1997

Zlinszky János Állam és jog az ősi Rómában. Budapest Akad. K. 1997

Zöldi László (szerk.): Politikusok aforizmái. Budapest Kossuth K. 1997

Blejer, Mario I. -- Coricelli, Fabrizio 3 ország, történet, szereplő. Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában. Interjú Leszek Balcerowiczcal, Bod Péter Ákossal és Vaclav Klausszal. Budapest Széphalom Könyvműhely 1997

Brogan, Hugh Kennedy. Budapest Akadémiai K. 1997

Czettler Antal Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941. Budapest Magvető 1997

Dalnoki Ádám (szerk.): 10 év beszédei. Válogatás az elmúlt 10 év legfontosabb, legizgalmasabb politikai beszédeiből. Könyv és video. Budapest MédiaMark 1997

Font Márta -- Krausz Tamás -- Niederhauser Emil -- Szvák Gyula Oroszország története. Budapest Maecenas 1997

Gombár Csaba -- Hankiss Elemér -- Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államokról a 20. század végén. Budapest Korridor 1997

Hankiss Elemér Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata. Budapest Helikon 1997

Hankiss Elemér -- Matkó István A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. A. Tárki tanulmányával. Budapest Figyelő 1997

Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambrige-i látképe. John Dunn, John G.A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs. Tanulmány K. 1997

Ignotus Pál Vissza az értelemhez. Válogatás, szerkesztés és utószó: Bozóki András. Budapest Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum 1997

Kall Éva -- Soproni Ágnes "Írjátok le a sóhajtásomat!" Milyen lehet cigánynak lenni? Interjúk. " Budapest Magvető 1997

Karácsony András Bevezetés a társadalomelméletbe. Budapest Rejtjel 1997

Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. Budapest MTA TKKK 1997

Kerényi Ervin Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány. Kislexikon és szótár. Budapest Elpídia 1997

Kereszty András (szerk.) : Tények könyve. NATO. Budapest Greger-Delacroix 1997

Kis János Az állam semlegessége. Budapest Atlantisz 1997

Lendvai L. Ferenc Közép-Európa koncepciók. Budapest Áron K. 1997

Lőrincz Lajos A közigazgatás-tudomány alapjai. Budapest Rejtjel 1997

*** Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1998. Budapest Biográf 1997

*** A magyar közvélemény a NATO-tagságról 1994--1997. Budapest Stratégiai és Védelmi Kutatóint. 1997

Paczkowski, Andrzej Fél évszázad Lengyelország történetéből. 1939--1989. Budapest 1956-os Intézet 1997

Pokol Béla Szociológiaelmélet. Budapest Felsőoktatási Koordinációs Iroda 1997

Pusztaszeri László Habsburg Ottó élete és kora. Budapest Nap K. 1997

Radzinszkij, Edvard Sztálin. Budapest Európa 1997

Russel, Bertrand A hatalom és az egyén. Budapest Kossuth K. 1997

Sipos Péter A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon. Budapest MTA Törttud. Int. 1997

Somlai Péter Szocializáció. A kulturális átöröklés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest Corvina 1997

Störig, Hans Joachim A filozófia világtörténete. Budapest Helikon 1997

Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról Budapest MTA PTI 1997

Szolzsenyicin, Alekszandr "Az "orosz kérdés" a XX század végén." Budapest Európa 1997

Balázs Zoltán Modern hatalomelméletek. Budapest Korona K. 1998

Balogh László -- Benkes Mihály Az európai fejlődés politikai dimenziói. Budapest Maecenas 1997

Bayer József A politikai gondolkodás története. Bevezetés. Budapest Osiris 1998

Bodnár Vilmos -- Fehér Zsuzsa -- Varga Csaba (szerk.): Mi a jövő? Tudástársadalom? Információs társadalom? Telekommunikációs társadalom? Kultúratársadalom? Az információs társadalom és a magyar kezdeményezések. Budapest OMFB. ORTT. HÉÁ Stratégiakut. Int. 1998

Bozóki András -- Javorniczky István -- Stumpf István Magyar politikusok arcképcsarnoka. Budapest Századvég 1998

Debreczeni József A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltás. Budapest Osiris 1998. A Duna védelmében a hágai döntés után. Budapest Batthyány Lajos Alapítvány 1998

*** Európa számokban. Szeged. Szukits 1998

Fábián György (szerk.): Választási rendszerek. Budapest Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997

Foucault, Michel Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Debrecen. Latin Betűk 1998

Fülöp Mihály -- Sipos Péter Magyarország külpolitikája a 20. században. Budapest Aula 1998

Gallai Sándor et al. Parlamenti pártok és szakpolitikák, 1994--1997. Budapest Magyar Politikai Intézet 1997

Gombár Csaba Államoskönyv. A kormányokról és az állam kérdéseiről. Budapest Helikon 1998

Göncz Árpád Sodrásban. Válogatott beszédek. Budapest Európa 1998

Halász Gábor -- Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 1997. Budapest Országos Közokt. Int. 1998

Hamilton, Alexander -- Madison, James -- Jay, John A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról. Budapest Európa 1998

Haskó Katalin -- Szénási Éva (vál. és szerk.): Válogatás a francia politikatudományból . Budapest Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1998

Jameson, Fredric A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Budapest Jószöveg, 1997

Johancsik János (szerk.): Versenyben a voksokért. Nemzetközi tapasztalatok a pártok népszerűség-szervezési technikáiból. Budapest Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1998

Kalmár Melinda Ennivaló és hozomány. A korai kádárizmus ideológiája. Budapest Magvető 1998

Karikó Sándor (szerk.): Útban az Európai Unió felé. Szeged. Progress 1997

Kereszty András (szerk.): Tények könyve. Régiók. Budapest Greger-Delacroix 1998

Kereszty András (szerk.): Tények könyve. Zöld. Budapest Greger-Delacroix 1998

Kolakowski, Leszek Kis előadások nagy kérdésekről. Budapest Európa 1998

Kornai János Az egészségügy reformjáról . Budapest KJK 1998

Körösényi András A magyar politikai rendszer. Budapest Osiris 1998

Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből. Budapest Napvilág 1998

Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest MTA PTI 1998

Kulin Ferenc Középkezdés. Közéleti írások és interjúk, parlamenti felszólalások. Budapest Mundus 1998

Lózsy Tamás (szerk. és bev.): Izrael és a magyar sajtó. A zsidó állam 50 éve politikai napilapok tükrében. Budapest GLM Unió 1998

Lőrincz Csaba -- Németh Zsolt -- Orbán Viktor -- Rockenbauer Zoltán Nemzetpolitika '88--'98. Tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk. Budapest Pro Minoritate 1998

*** A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948--1956. Készült a Politikatörténeti Intézet gondozásában. Budapest Napvilág 1998

Martin, Hans-Peter -- Schumann, Harald A globalizáció csapdája. Támadások a demokrácia és a jólét ellen. Budapest Perfekt 1998

Martonyi János Európa, nemzet, jogállam. Budapest Magyar Szemle. Európai Utas 1998

Mészáros József -- Szakadát István Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvélemény-kutatási adatok alapján. Budapest Tárki 1998

Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Budapest Osiris 1998

Ormos Mária Magyarország a két világháború korában, 1914--1945. Debrecen, Csokonai K. 1998

Paczolay Péter Államelmélet. 1. Machiavelli és az államfogalom születése. Budapest Korona K. 1998

Pierré-Caps, Stéphane Soknemzetiségű világunk. Közép- és Kelet-Európa nemzeti kisebbségeinek jövője. Budapest Kossuth K. 1997

Pozsgay Imre Koronatanú és tettestárs. Budapest Korona K. 1998

Remnick, David Lenin sírja. A szovjet birodalom végnapjai. Budapest Európa 1998

Rudas Tamás Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Budapest Új Mandátum 1998

Schmidt Mária -- Tóth Gy. László (összeáll.): Janus-arcú rendszerváltás. Tanulmányok. Budapest Kairosz 1998

Sólyom László -- Paczolay Péter (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai, 1997. Budapest Magyar Hivatalos Közlöny. 1998

Szabó Márton Diszkurzív térben. Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest Sciencia Humana 1998

Szájer József Jogállam, szabadság, rendszerváltozás. Beszédek, írások, dokumentumok 1987--1997. Budapest DAC Alapítvány 1998

Szalai Erzsébet Vadkeleti metszetek. Budapest Osiris 1998

Szamuely László -- Csaba László Rendszerváltás a közgazdaságtanban -- közgazdaságtan a rendszerváltásban. Budapest Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998

Szigeti Péter -- Takács Péter A jogállamiság jogelmélete. Budapest Napvilág 1998

Szívós Péter -- Tóth István György A jóléti támogatások és a szegénység magyarországon, 1992--1997. Budapest Tárki 1998

Thoma László Táncrend. Rendszerváltó politikusok. Budapest Seneca 1998

Tilkovszky Lóránt Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen. Csokonai K. 1998

Zentai Violette (szerk.): Politikai antropológia. Budapest Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997

Balogh András Integráció és nemzeti érdek. Budapest Kossuth K. 1998

Bánki András et al. Merre megy Magyarország? (Interjúkötet) Budapest Telegráf K. 1998

Bezerédi Zoltán Eszmék és történetek. Századvégi visszapillantás. Budapest Bethlen Gábor Kvk. 1998

Borsody István Az új Közép-Európa. Szombathely Savaria Univ. Press 1998

Brown, Lester - Flavin, Christopher - French, Hilary A világ helyzete, 1998. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. Budapest Föld Napja Alapítvány 1998

Csapodi Tamás -- Vit László Ámokfutás a NATO-ba. Cikkek, tanulmányok, interjúk. Budapest Cartafilus 1997

Csepeli György Előítélet és antiszemitizmus. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Csicsery-Rónay István -- Cserenyey Géza Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. Budapest 1956-os Intézet 1998

Dobszay Tamás et al. Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története 1848-1998. Budapest Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1998

Fekete Judit A puccsszerű irányítási módszer. (Egy válságkezelő, koordinációs eljárás leírása.) Budapest MTA PTI 1998

Ferge Zsuzsa Fejezetek a magyar szegénységpolitika történetéből. 2. kiad. Budapest Kávé K. 1998

Fricz Tamás Egy következmények nélküli ország. Budapest Századvég 1998

Gazsó Ferenc -- Laki László (kut. vez.): A budapesti fiatalok helyzete, 1997. Kutatási zárótanulmány. Budapest Baloldali Ifjúsági Társulás 1998

Göncz József Új társadalmi rendszer megteremtésének lehetősége. Zalaegerszeg. Zalatáj K. 1998

Győri Szabó Róbert Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégium és Titkárság történetének tükrében (1989--1990). Budapest Osiris 1998

Hahner Péter Az Egyesült Államok elnökei. Budapest Maecenas 1998

Houranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest Osiris. Láthatatlan Kollégium 1998

Huszár Tibor A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha Kálmán ügye. Budapest Corvina 1998

Izsák Lajos Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944--1990. Budapest Kulturtrade 1998

Jemnitz János -- Székely Gábor (összeáll.): Faragó László (1896-1967). A demokrácia kilátásai. Egy politikus írástudó gondolataiból. Budapest Magyar Lajos Alapítvány 1998

Johancsik János A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században. Budapest Napvilág 1998

Juharos Róbert Nem egy nap épült Buda vára. Tanulmánygyűjtemény a fővárosi közigazgatási reformról. Budapest Századvég 1998

Kapitány Ágnes -- Kapitány Gábor Értékválasztás '98. A választási kampányműsorok szimbolikus és értéküzenetei. Budapest Új Mandátum 1998

Kibédi Varga Áron -- Kónya Melinda -- Piri Zoltán (összeáll., sajtó alá rend.): Az új század küszöbén. Pécs, Jelenkor 1998

Kiss Ilona -- Sakleina, Tatjana -- Kortunov, Andrei (vál. és szerk.): Doktrínák és alternatívák. Az orosz külpolitikai gondolkodás: 1992--1998. Válogatott cikkek, tanulmányok. Budapest Colpi 1998

Kondorosi Ferenc Civil társadalom Magyarországon. Budapest Politika + Kultúra Alapítvány 1998

Kun Miklós Prágai tavasz -- prágai ősz. 1968 fehér foltjai. Budapest Akad. K. 1998

Kurtán Sándor -- Sándor Péter -- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1997-ről. Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998

Laki Mihály Kisvállalkozások a szocializmus után. Budapest Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998

Lengyel László Pártházból palotába. Budapest Helikon 1998

Lesko, Marián Meciar és a meciarizmus. Budapest "Balassi; Pozsony. Kalligram " 1998

Lomnici Zoltán (szerk.) : Európai intézmények és jogharmonizáció. (A kézirat lezárva: 1998. március 31.) Budapest HVG-ORAC 1998

Matolcsy György -- Perger Éva -- Sebestyén Tibor (szerk.): A jövő választása. A polgári Magyarország közgazdasága, 1998. Budapest FIDESZ Központi Hivatal 1998

Miszlivetz Ferenc (szerk.): Közép-európai változások. Társadalmi folyamatok és stratégiák. Budapest "MTA Szociológiai Int.; Szombathely. Savaria Univ. Press" 1998

Molnár Tamás A modernség politikai elvei. Budapest Európa 1998

Navracsics Tibor Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Budapest Korona K. 1998

Pankovits József Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén. Budapest Napvilág 1998

Pető Andrea Nőhistóriák. A politizáló nők történetéből, 1945--1951. Budapest Seneca 1998

Petri Edit (szerk.): Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon, 1989--1998. Budapest Napvilág 1998

Price, Monroe E. A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Budapest Magvető 1998

Révész Sándor Jelen. Válogatott esszék, publicisztikák. Budapest Sík K. 1998

Róbert Péter -- Nagy Ildikó Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár? Budapest TÁRKI 1998

Romsics Ignác Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest Napvilág 1998

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920--1953. Budapest Osiris 1998

Schmidt Mária Diktatúrák ördögszekéren. Budapest Magvető 1998

Sík Endre -- Tóth Judit (szerk.): Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport Évkönyve. 1997. Budapest MTA PTI 1998

Sík Endre -- Tóth István János A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon. Budapest TÁRKI 1998

Solt Ottilia Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások. 1--2. köt. Budapest Beszélő 1998

Standeisky Éva et al. (szerk.): A fordulat évei 1947--1949. Politika, képzőművészet, építészet. Budapest 1956-os Intézet 1998

Szabó Ildikó -- Örkény Antal Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest Minoritás Alapítvány 1998

Szabó Márton Politikai tudáselméletek. Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikában. Budapest Nemzeti Tankvk. 1998

Szabó Máté Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1998

Szalai Erzsébet Az elitek átváltozása. 2. jav. kiad. Budapest Új Mandátum 1998

Székelyhídi Ágoston Nemzet és demokrácia. Tanulmányok, cikkek, jegyzetek. Lakitelek, Antológia K. 1998

Szigeti Péter (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből. Budapest RTF Jog- és Államtudományi Tanszék 1998

Szikinger István Rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest Sík K. 1998

Szűcs Jenő A magyar nemzeti tudat kialakulása. Budapest "Balassi K.; JATE; Osiris" 1997

Szűrös Mátyás Cselekvő politikával a magyarságért. Politikusi portré (1988-1996). Budapest Heraldika K. 1997

Tabajdi Csaba Az önazonosság labirintusai. A magyar kül- és kisebbségpolitikai rendszerváltás. Budapest CP Stúdió 1998

Torgyán József Országunk csak egy van. Parlamenti felszólalások. Budapest Liber Politicus 1998

Tóth Árpádné Masika Edit (szerk.): Magyarország csatlakozása az Európai Unió megreformált bel- és igazságügyi együttműködéséhez a megváltozott külső feltételek között. Belügyi együttműködés. Budapest ISM 1998

Tőkés Rudolf A kialkudott forradalom. Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás 1957--1990. Budapest Kossuth K. 1998

Varga Csaba Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról. Budapest Osiris 1998

Vértes Róbert (összeáll.): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938--1945. Budapest Polgár K. 1998

Ádám Antal Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Budapest Osiris 1998

Arató András Civil társadalom, forradalom és alkotmány. Budapest Új Mandátum 1999

Bayer József A politikatudomány alapjai. Budapest Napvilág 1999

Berger, Péter L.-Luckmann, Thomas A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Boros Zsuzsanna - Szabó Dániel Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). Budapest Korona 1999

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus. A magyarországi anarchizmus történeti dokumentumaiból. Budapest Balassi 1998

Bozóki András (szerk.): Intellectuals and Politics in Central Europe. Budapest Central European University Press 1999

Bozóki András (főszerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok 1-4. köt. Budapest Magvető 1999

Bőhm Antal A 20. századi magyar társadalom. Budapest Korona 1999

Csaba Iván - Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Budapest Osiris 1999

Cseh Gabriella - Enyedi Nagy Mihály - Solténszky Tibor (szerk.): Magyarország médiakönyve, 1998. Budapest Enamiké 1998

Dezső Márta Képviselet és választás a parlamenti jogban. Budapest KJK-MTA ÁJK 1998

Döbrönte Katalin Európai Unió - demokratikus deficit. Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában jelentkező demokratikus deficit és az Európai Unió legitimitásának növelésére tett kezdeményezések. Budapest MTA PTI 1999

Dumont, Louis Tanulmányok az individualizmusról. A modern ideológia antropológiai megközelítése. Pécs. Tanulmány K. 1998

Durandin, Catherine A román nép története. Budapest Maecenas K. 1998

Egedy Gergely Nagy-Britannia története. Budapest Aula 1998

Enyed Mária - Gyulavári Tamás Az Európai Közösség szociálpolitikája a kezdetektől a Maastrichti Szerződésig. Budapest ISM 1998

Enyedi Zsolt Politika a kereszt jegyében. Egy politikai szubkultúra természetrajza. Budapest Osiris 1998

*** Európai Únió - regionalizmus - szuverenitás. 4. Országos Politológus Vándorgyűlés, 1998. március 20-21. Székesfehérvár, MTA Veszprémi Területi Bizottság 1998

Fábián Zoltán Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest Új Mandátum 1999

Feitl István (szerk.): Jobboldali radikalizmus tegnap és ma. Tanulmányok 2. bőv. kiad. Budapest Napvilág 1998

Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest Osiris 1998

Fokasz Nikosz - Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete. 3. (1945-1989). Válogatott tanulmányok. 1-2. köt. Budapest Új Mandátum 1998

Földes György Rendszer-hatalom és a baloldal Magyarországon 1944 után. Budapest Napvilág 1998

Gábor Róbert Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen. 1944-1948. Budapest Századvég 1998

Gazdag Ferenc (szerk.): Magyar biztonság- és védelempolitikai dokumentumok, 1989-1998. 1-2. köt. Budapest Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet 1998

Gazsó Ferenc - Laki László Esélyek és orientációk. (Fiatalok az ezredfordulón.) Budapest Okker 1998

Gereben Ágnes Művészet és hatalom. Orosz írók a 20. században. Budapest Új források 1998

Gergely Jenő - Pritz Pál A trianoni Magyarország. 1918-1945. Budapest Vincze K. 1998

Gervai Pál - Trautmann László Sztálin elméleti rendszeréről. Budapest Aula 1998

Giddens, Anthony A harmadik út. A szociáldemokrácia megújulása. Budapest Agóra marketing 1999

Glatz Ferenc Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. Budapest MTA 1998

Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Volosin Hédi (szerk.): Írások a korrupcióról. Budapest Helikon, Korridor 1998

Gyarmati György Március hatalma, a hatalom márciusa. Fejezetek március 15. ünneplésének történetéből. Budapest Paginarum 1998

Gyulavári Tamás - Nyils Mihály - Szikra Dorottya A legutóbb csatlakozott EU-tagállamok tapasztalatai a szociális védelem területén. Budapest ISM 1998

Gyulavári Tamás - Kardos Gábor (szerk.): Szociális jogok az Európai Unióban. Az Európai Bíróság esetjoga és EU dokumentumok. 1-2. köt. Budapest ISM 1998

Hahner Péter Thomas Jefferson és a francia forradalom. Budapest Osiris 1998

*** A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. Kiad. Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ. Budapest AduPrint, Indok 1998

Hegedűs B. András (szerk.): Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Az 1997. október 8-i konferencia jegyzőkönyve. Budapest 1956-os Intézet 1998

Hovánszky Arnold A polgárközeliség és az átláthatóság az Európai Unióban és Magyarországon. Budapest MTA PTI, 1999

Huntington, Samuel P. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest Európa 1998

Huszár Tibor 1968. Prága - Budapest - Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai intervenció. Budapest Szabad Tér 1998

Ilonszki Gabriella Westminsteri változások. Angolszász politikai rendszerek. Budapest Aula 1998

Johanson, Paul Értelmiségiek. Budapest Európa 1999

Kardos József Legitimizmus. Legitimista politikusok Magyarországon a két világháború között. Budapest Korona 1998

Kerekes Sándor - Kiss Károly (összeáll.): Termelés, piac, természeti környezet. Zöld belépő az Európa Únióba. Budapest MTA 1998

Kéri László Tíz év próbaidő. A magyar átmenet politikai szociológiája (1989-1998). Budapest Helikon 1998

King, David Retusált történelem. A fotográfia és a művészet meghamisítása Sztálin birodalmában. Budapest PolgÁrt 1999

Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport. 1998. Budapest Tárki 1998

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.): Magyarország évtizedkönyve, 1988-1998. A rendszerváltás. 1-2. köt. Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998

Lánczi András (szerk.): Parlamenti pártok és törvényhozás, 1997-1998. Budapest Magyar Politikai Intézet 1999

László Ervin Harmadik évezred. Veszélyek és esélyek. A Budapest Klub első jelentése. Budapest Új Paradigma 1998

Latyij, Jevgenyij - Romanov, Vlagyiszlav A likvidálás művészete. Politikai gyilkosságok a Szovjetunióban. Budapest Belvárosi Kvk. 1998

Lengyel László Kívül és belül. Budapest Helikon 1998

Martin, Hans-Peter - Schumann, Harald A globalizáció csapdája. Támadás a demokrácia és a jólét ellen. Budapest Perfekt 1998

Mezey Barna (szerk.): Hatalommegosztás és jogállamiság. Budapest Osiris 1998

Mirleau, Hubert de Fatalitás-e a demokrácia? Budapest Stella Maris 1999

Mirnics Károly Kis-Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségről. Budapest Hatodik Síp Alapítvány 1998

Németh György A polisok világa. Bevezetés az archaikus és kora klasszikus kori görög társadalomtörténetbe. Budapest Korona 1999

Ormos Mária - Majoros István Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás. 1814-1945. Budapest Osiris 1998

Pataki Ferenc (szerk.): Magyarságkép és történeti változásai. Budapest MTA 1999

Pataki Ferenc A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba. Budapest Osiris 1998

Petrétei József A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában. Budapest Osiris 1998

Péter László Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. Budapest Osiris 1998

Pokol Béla A jog szerkezete. Budapest Rejtjel 1998

Pokol Béla Jogbölcseleti vizsgálatok. 2. bőv. kiad. Budapest Nemzeti Tankvk. 1998

Pók Attila A nemzetközi élet krónikája, 1945-1997. Budapest História, MTA Történelemtudományi Intézet 1998

Romsics Ignác Magyarország története a XX. században. Budapest Osiris 1999

*** Sajtószabadság és személyiségi jogok. Budapest Kiadja az Emberi Jogok Információs Központja. AduPrint, Indok 1999

Samu Mihály - Szilágyi Péter Jogbölcselet. Budapest Rejtjel 1998

Schlett István A magyar politikai gondolkodás története. 2. köt. A liberalizmus Magyarországon. 1. rész. Budapest Korona 1999

Sólyom László - Paczolay Péter (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai, 1998. Budapest Hivatalos Közlönyök 1999

Soros György A globális kapitalizmus válsága. Veszélyben a nyílt társadalom. Budapest Scolar 1999

Szabadfalvi József Jogbölcseleti hagyományok. Debrecen, Multiplex Média, DUP 1999

Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Szalai Júlia Uram! A jogaimért jöttem! Esszék, tanulmányok. Budapest Új Mandátum 1998

Szarka László Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek, kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Budapest Ister 1998

Szente Zoltán Bevezetés a parlamenti jogba. Budapest Atlantisz 1998

Székely Gábor Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Budapest Napvilág 1998

Szilágyi Sándor Ostinato. Publicisztikai dolgozatok. Bibó-tanulmányok és irodalmi stúdiumok. Budapest Új Mandátum 1999

Szretykó György Változások a magyar társadalomban (1990-1997). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Budapest Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1998

Tóth Antal Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után. Budapest 1998

Tóth Gy. László Az előre jelzett földrengés. Közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása. Szentendre Kairosz 1998

Vásárhelyi Mária - Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Budapest Új Mandátum 1998

Vida István (szerk.): 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 23-november 4. Válogatott dokumentumok. Budapest MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1998

Weidenfeld, Werner - Wessels, Wolfgang Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció kézikönyve. Budapest ELTE ÁJK 1999

Berend T. Iván Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában, 1944-1990. Budapest Vince Kiadó, 1999

Bihari Mihály "Képzeljetek embert!". Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Barátaitól, pályatársaitól, tanítványaitól. " Budapest Korona, ELTE ÁJK Politológiai Tanszék, 1999

Boudon, Raymond - Besnard, Philippe - Cherkaoui, Mohamed - Lécuyer, Bernard -- Pierre (összeáll.): Szociológiai lexikon. Budapest Corvina, 1998

Cseh Gabriella - Sükösd Miklós Médiajog és médiapolitika Magyarországon. I. köt. Médiajog. Budapest Új Mandátum, 1999

Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. (Dokumentumok) Budapest Osiris, 1999

Csizmadia Ervin Két liberalizmus Magyarországon. Budapest Századvég, 1999

Demeter György (szerk.): NATO kézikönyv. Jubileumi 4. kiadás. Budapest "Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet - Brüsszel; NATO Információs és Sajtóiroda," 1999

*** Az Európa Tanács válogatott egyezményei. Budapest, Strasbourg Osiris, Conseil de l'Europe, 1999

*** Fekete bárány. Fekete János vall életéről, világnézetéről, világlátásáról Benda Lászlónak. Sárbogárd Pront City, 1999

Gallai Sándor A skandináv modell története. Nemzeti utak és az európai integráció. Budapest Aula, 1998

Garai Katalin Az Európai Unió. Budapest Corvina, 1999

Grotius, Hugo A háború és béke jogáról. 1-2. köt., Budapest Pallas Stúdió - Attraktor Kft., 1999

Gyáni Gábor - Kövér György Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest Osiris, 1998

Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. 2. átdolgozott kiadás. Budapest Osiris, 1999

Hankiss Elemér Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar forradalomról. Budapest Helikon, 1999

Horváth Gyula Európai regionális politika. Budapest, Pécs Dialóg Campus, 1998

Huoranszki Ferenc Filozófia és utópia. Politikafilozófiai tanulmányok. Budapest Osiris, 1999

Kárpáti Sándor Miért adtuk fel? Tanúvallomások a Kádár-korszakról. II. Budapest Magánkiadás 1999

Kerekes Zsuzsa Parlamenti ábécé. Budapest Osiris, 1999

Konrád György A jugoszláviai háború (és ami utána jöhet). Jegyzetek 1999-ben márciustól júniusig. Budapest Palatinus, 1999

Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus. Budapest, Új Mandátum 1999

Koestler, Arthur Egy mítosz anatómiája. Budapest Osiris, 1999

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1998-ról. Budapest Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1999

Ludassy Mária Fehér jakobinizmus. Charles Maurras és az Action Française. Budapest Kávé K., 1999

*** Magyarságkép és történeti változásai. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok) Budapest MTA, 1999

Mészáros József - Szakadát István Magyarország politikai atlasza. Budapest Osiris, 1999

Molnár Tamás Századvégi mérleg. Válogatott írások. Szentendre Kairosz, 1999

Németh András - Tóth László Halálos csapás a Balkánon. Budapest Korona, 1999

Németh Erzsébet Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Budapest Osiris, 1999

Ormos Mária - Krausz Tamás Hitler. Sztálin. Budapest Pannonica, 1999

*** Összefoglaló jelentés a NATO új stratégiai koncepciójáról. 1999. április 29-én a Magyar Külügyi Intézetben rendezett kerekasztal-beszélgetésről. Budapest Magyar Külügyi Intézet, 1999

Pászka Imre Két választás között. Egy nemzeti liberális naplója. Miskolc Felsőmagyarország K., 1999

Rácz Margit (szerk.): Őszinte könyv az Európai Unióról. Hamburgi és budapesti szakértők az Európai Unió bővüléséről és mélyüléséről. Budapest Euro Info Service, 1999

Ránki Vera Magyarok - zsidók - nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája. Budapest Új Mandátum, 1999

Rechnitzer János A területi stratégiák. Budapest, Pécs Dialóg Campus, 1998

Sík Endre - Tóth Judith (szerk.): Átmenetek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport évkönyve. Budapest, MTA PTI 1999

Strauss, Leo Természetjog és történelem. Budapest Pallas Stúdió - Attraktor Kft., 1999

Szabó Ildikó - Csákó Mihály (szerk.): A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Budapest Új Mandátum, 1999

Szabó Máté (szerk.): Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon (1988-1998). Tanulmányok. Budapest Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 1999

Szacki, Jerzy Liberalizmus a kommunizmus után. Budapest Balassi, 1999

Tőkéczki László Történelem, eszmék, politika. Szentendre Kairosz, 1999

Tölgyessy Péter Elégedetlenségek egyensúlya. Válogatott írások. Budapest Helikon, 1999

Ágh Attila - Géczi József - Sipos József (vál. és sajtó alá rendezte): Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988-1989. Válogatott dokumentumok. Budapest Kossuth, 1999

Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill. Budapest Pannonica, 1999

Avar János Kennedyek. Versenyben a végzettel. Budapest Korona, 1999

Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. Budapest Teleki László Alapítvány, 1999

Benkes Mihály Szuperhatalmak kora, 1945-1992. Budapest Korona, 1999

Bozóki András és mások (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 8. köt. Portrék és életrajzok. Budapest Új Mandátum, 1999

Brzezinski, Zbiniew A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai. Budapest Európa, 1999

Csefkó Ferenc - Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs Friedrich Ebert Alapítvány, 1999

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről. Budapest Osiris, 1999

Feinberg, Joel Társadalomfilozófia. Budapest Osiris, 1999

Foucher, Michel Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között. Esszé. Budapest Napvilág, 1999

Földes György - Hubai László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon, 1920-1998. 2. bőv. átdolgozott kiad. Budapest Napvilág, 1999

Gazdag Ferenc Európai integrációs intézmények. Budapest Osiris, 1999

Gergely Jenő Gömbös Gyula. Budapest Elektra, 1999

Grass, Günter Az én évszázadom. Budapest Európa, 1999

Gyulavári Tamás - Kardos Gábor (szerk.): Szociális jogok az Európai Unióban. Az Európai Bíróság esetjoga. Budapest AduPrint, 1999

Herzog, Roman Ősi államok. A hatalomgyakorlás eredete és formái. Budapest Corvina, 1999

Horn Gyula Azok a kilencvenes évek... Budapest Kossuth, 1999

Horváth István - Németh István ...és a falak leomlanak. Magyarország és a német egység (1945-1990). Legenda és valóság. Budapest Magvető, 1999

Huszár Tibor - Szabó János Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956-1962. Budapest Zrínyi, 1999

Keane John Média és demokrácia. Budapest Helikon, 1999

Kekes, John A liberalizmus ellen. Budapest Európa, 1999

Lefcbvre, Denis A szuezi ügy. Budapest Osiris, 1999

Lévai Katalin - Kiss Róbert - Gyulavári Tamás (szerk.): Vegyesváltó. Pillanatképek nőkről férfiaknak. Budapest Egyenlő Esélyek Alapítványa, 1999

Paczolay Péter - Szabó Máté (szerk.): Az egyetemes politikai gondolkodás története. Szöveggyűjtemény. Budapest Rejtjel, 1999

Pelle János Antiszemitizmus és totalitarizmus. Budapest Jószöveg Műhely, 1999

Rivers, William - Mathews, Cleve Médiaetika. 2. átszerk. kiad. Budapest Bagolyvár, 1999

Schmidt, Helmut A globalizáció. Politikai, gazdasági és kulturális kihívások. Budapest Európa, 1999

Szalai Erzsébet Oroszlánok és globalizáció. Kísérlet az 1998 tavaszán hatalomra került kormány szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésére. Budapest MTA PTI-Új Mandátum, 1999

Szilágyi Ákos Oroszország elrablása. A Szovjetunió története. Budapest Helikon, 1999

Szilágyi Sándor A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. Interjúk, dokumentumok. Budapest Új Mandátum, 1999

Valki László A NATO. Történet, szervezet, stratégia, bővítés. Budapest Corvina, 1999

Varga Lajos (főszerk.): A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Budapest Napvilág, 1999

Zbarszkij, Ilja - Hutchinson, Samuel A Mauzóleum árnyékában. Budapest Európa, 1999
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék